การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52)

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการโอนเงิน กองทุน กรอ.

ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552

สามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนได้ที่กองคลัง ชั้น 1 ตึก TGGS

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. ใบคำร้องทั่วไป (ซื้อที่กองคลัง)

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภาคเรียนที่ 1 / 2552

3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ (รับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนา)

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานสวัสดิการนักศึกษา โทร. 1161

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
นักศึกษากู้ยืมรายใหม่ ( รหัส 52)
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

1

นางสาวขวัญชนก ธงสมบัติ

52-1116-303-4

2

นายวรพล ปั้นสืบสาย

52-3836-832-7

3

นางสาววิศณี พิทักษ์วงษ์

52-4016-906-9

4

นายชวนนท์ พวงศิริ

52-1036-015-1

5

นายอัจฉริยะ สงครินทร์

52-4016-903-6

6

นายปิยะกุล โนมะยา

52-2136-038-0

7

นางสาวทัตพิชา กุลชาติ

52-4036-337-3

8

นางสาวนันทวัน ล้ออร่าม

52-4026-327-6

9

นายกรณ์ วรแสน

52-4024-018-3

 

11 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1507 ครั้ง