กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญฟังบรรยาย

เรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( TQF ) ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

สอบถามรายละเอียดและยืนยันการเข้าฟังบรรยายได้ที่ งานกิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 1135

Thai Qualification Framework for Higher Education,TQF:HEd เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา ตามนโยบายการใช้กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

กองกิจการนักศึกษา

11 ธ.ค. 2552

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กิจการนักศึกษา

11 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1002 ครั้ง