รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน  -  อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ได้รับรางวัล   ASME  เป็นรางวัล   2009   ASME   George Westinghouse  Silver  Medal  ในสาขา ‘Researcher,  engineer  and educator in  the  design, development  and  applications  of  wastes  and low grade fuels  for  clean energy conversation and power production, with emphasison   alternative  energy  and   performance  characterization รับรางวัล เมื่อวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2552  ณ เมือง Orlando ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขวัญฤทัย /ข่าว คณะวิศวะฯ/ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1503 ครั้ง