คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

โควตาเรียนดี และ โควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครพบว่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายมีปัญหาจึงส่งผลต่อระบบรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ซึ่งคณะกำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขยายวันรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการบางรายการ ดังนี้

1. โควตาเรียนเรียนดี (ม.6 , ป.วช. , ป.วส.) และโควตาโอลิมปิกวิชาการ

- ขยายช่วงเวลารับสมัคร

จากเดิม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 - 15 ธันวาคม 2553

เปลี่ยนเป็น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 - 5 มกราคม 2553

 

2. โควตาเรียนดี ป.วส.

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สถานที่ และพิมพ์บัตรสอบ

จากเดิม วันที่ 6 มกราคม 2553

เปลี่ยนเป็น วันที่ 13 มกราคม 2553

 

3. โควตาเรียนดี (ม. 6 , ป.วช.) และโควตาโอลิมปิกวิชาการ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์บัตรสอบ

จากเดิม วันที่ 6 มกราคม 2553

เปลี่ยนเป็น วันที่ 13 มกราคม 2553

- การสอบสัมภาษณ์

จากเดิม วันที่ 13 มกราคม 2553

เปลี่ยนเป็น วันที่ 19 มกราคม 2553

** หมายเหตุ ดูรายละเอียด และสมัครผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ www.sci.kmutnb.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โทร. 0 2913 2500-24 ต่อ 4210, 4219

***********************

16 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2082 ครั้ง