การขอรับเงินคืน สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กองทุน กรอ. (นศ. รหัส 52)

นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการโอนเงิน กองทุน กรอ.

ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552

สามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนได้ที่กองคลัง ชั้น 1 ตึก TGGS

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. ใบคำร้องทั่วไป (ซื้อที่กองคลัง)

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภาคเรียนที่ 1, 2/2552

3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ใบ (รับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนา)

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานสวัสดิการนักศึกษา 1161

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอนเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพิ่มเติม

นักศึกษากู้ยืมรายใหม่ (รหัส 52)

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

1

นายกลยุทธ กำจร

52-3616-802-6

2

นายปฏิวัติ มะปรางค์

52-1056-024-8

3

นายธันย์พัฒน์ โพธิ์พุทธประสิทธิ์

52-3506-033-1

 

16 ธันวาคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1863 ครั้ง