สำนักคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  จัดอบรมเชิงปฏิบัตการ การจัดการฐานข้อมูล สำหรับบุคคลภายใน  ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2552   โดยเปิดรับสมัครบุคคลภายใน จำนวน 28 คน   ทางสำนักคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมเมื่อได้รับบันทึกข้อความขออนุมัติตัว บุคคลจากหน่วยงานของท่านภายในวันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2552  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูล และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากหน้าเว็บไซต์ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 884 ครั้ง