ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
ตำแหน่งที่ 397 และ398
- คุณวุฒิปริญญาเอกทางเครื่องกล หรือปริญญาโททางเครื่องกล 
ตำแหน่งที่ 412
- คุณวุฒิปริญญาเอกทางการผลิต หรืออุตสาหการ หรือปริญญาโททางการผลิต หรืออุตสาหการ
เงื่อนไขการรับสมัครทั้ง 3 ตำแหน่ง สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒปริญญาโท
จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศการคัดเลือก

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

       ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1449 ครั้ง