ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า
- มีความรู้ระบบธุรกิจและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

      ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทร. (037) 217-310, (037) 217-300-4 ต่อ 7018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1-30 ธันวาคม 2553
ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1441 ครั้ง