"ขอขอบพระทัยและขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้
พรวันเกิด ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริงซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข
ความสวัสดีโดยประการต่างๆ     ขอให้ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า   จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย
บ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุขความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริง
ได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน เต็มกำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา
รู้คิดและด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น   จึงขอให้ท่าน
ทั้งหลายในที่นี้ซึ่ง มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกคน
ทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิต ตั้งใจให้ ซื่อตรง หนักแน่น
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนร่วมอันไพบูลย์   คือ    ชาติ
บ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา  มีความเจริญมั่นคง    ยั่งยืนไกล   ขออำนาจแห่ง
คุณพระรัตนตรัย   สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย    และ
อำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน"

รุ่งนภา/ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1365 ครั้ง