งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เข้าพบผู้บริหาร บรรณาธิการข่าว หัวหน้าฝ่ายข่าวการศึกษา  และเทคโนโลยี   สื่อมวลชนประจำปี  2553 เพื่อสวัสดีปีใหม่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อขอขอบคุณสื่อมวลชน อันได้แก่ สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุฯ  และนิตย สาร    ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอตลอดปี 2552 ที่ผ่านมางานประชาสัมพันธ์ มจพ. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

              ทีม PR  มจพ. พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนพร้อมรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงใน การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อไป

 

 ขวัญฤทัย ข่าว / ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 873 ครั้ง