ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน 
ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- คุณวุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกล
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ประกาศณียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทร. (037) 217-310, (037) 217-300-4 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1693 ครั้ง