หอพักนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างประจำอาคาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หอพักนักศึกษา มจพ. โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม

2. คุณวุฒิที่รับสมัคร

- คุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

•  สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด

•  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

•  สำเนาใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)

•  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

•  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1189 ตั้งแต่วันที่ 4-15 มกราคม 2553 ในวันเวลาราชการ

 

4 มกราคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1521 ครั้ง