มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน หรือการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม รวมทั้งยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นจะที่จะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

หน่วยงาน
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล์
ศูนย์วิจัยพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา      
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาภรณ์  เคียงศิริ 1515 Ubi_@kmitnb.ac.th
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สริพร   ไสวสุภาพ 1520 mmykmitnb.ac.th
  มิ่งขวัญ  มากทอง 1516  
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม      
ฝ่ายฝึกอบรม วิภาวดี  ศรีมณีชัย 2616  
กลุ่มงานตรวจสอบทดสอบ วิลาวรรณ  สว่างศรี 2617  
  ชวลิต   ชนิดพันธ์ 2608  
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา      
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร กุศลิน   บัวแก้ว 2312   2313 itedkmutnb@hotmail.com
หรือฝ่ายสื่อการเรียนการสอน สริกร   มหิสนันท์ 2305  
งานด้านธุรกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรม วชรี     คลี่สุวรรณ    
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส      
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิยะดา  ศรีระชัยรี 2509  
งานฝึกอบรม      
ศูนย์การเชื่อมแห่งประเทศไทย ศริพร   ดาวพิเศษ 2533  
  นฤมล  จั่นลา    
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการกัดกร่อน นิพันธ์  ศิริศักดิ์ 2518  
โครงการ MDICP อัจฉรา  เมฆขยาย 2518  2520  
  วลัยพร  เกตุยง    
คณะวิศวกรรมศาสตร์      
ศูนย์สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ปาณิสรา  ผ่องเผือก 8124 cpr@kmunb.ac.th
ภาควิชาอุตสาหกรรมเครื่องกล ธนภัทร  พุทธศรี 8314  
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล สกรรจ์   บุญคง 8302  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
ศูนย์วิจัยอาชีวะและเทคนิคศึกษา จุฬารัตน์   นะคะรังสุ 3221  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ธิภาภัทร  แอบเพชร 3221  
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง      
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง ผศ.ดร.อริสรา  ชัยกิตติรัตนา   me.kmutnb.ac.th
ศูนย์วัสดุเชิงนิเวศน์ และเทคโนโลยีสะอาด ผศ.ดร.ถิราวุธ  พงศ์ประยูร 8234   8230 thp@kmitnb.ac.th 
      tpongprayoon@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทาง ดร.กานต์  พนาศุภมัสดุ 8258 phn@kmutnb.ac.th
วิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฎิกิริยา      
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะ รศ.ดร.สุขสันต์ นุ่นงาม   rcis.kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบฝังตัวเคลื่อนที่ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร 8423  
และระบบอัตโนมัติทางไกล      
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ รศ.สถาพร  ชาตาคม 6428 sck@kmutnb.ac.th
และดาย      
ศูนย์วิจัยระบบการผลิตแบบรวม รศ.ดร.จรัมพร หรรษมนตร์ 8210 imsrc.kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยไฟฟ้าและระบบควบคุมอุตสาหกรรม อาจารย์วันชัย ตาลานนท์    
ศูนย์วิจัยพอลิเมอร์ รศ.บรรเลง  ศรนิล 411 ckw@kmitnb.ac.th
ศูนย์วิจัยบูรณาการนาโน รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช 1525 ncn@kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม อาจารย์วิรัช  อยู่ชา 1522 wir@kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลชั้นสูง ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช   sutthisakp@kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง 4718 vilai8106@ahoo.com
ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ 8312     8324 wirc.kmutnb.ac.th
ศูนย์วิจัยการบริหารฐานความรู้อุตสาหกรรม รศ.ดร.สุเทพ  บุตรดี 1040 stb@kmutnb.ac.th
ชิ้นส่วนรถยนต์      
ศูนย์วิจัยการจัดการลอจิสติกส์และโซ่ ดร.วิชัย  รุ่งเรืองอนันต์   r_vichai@yahoo.com
อุปทาน      
ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ ผศ.ดร.จันทรพร  ผลากรกุล 1528 cpk@kmitnb.ac.th 
พลังงานหมุนเวียน     cphalak21@yahoo.com

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1254 ครั้ง