รองศาสตราจารย์   ดร.สันชัย   อินทพิชัย   รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และประธาน
กรรมการดำเนินงาน เปิดเผยถึงการจัดงานวันรวมน้ำใจชาว     มจพ.  ประจำปี    พ.ศ 2553    “51 ปี...ทศวรรษใหม่แห่ง
การขับเคลื่อนพัฒนามจพ. สู่สากล”  ในวันศุกร์ที่  19   กุมภาพันธ์   2553    ภาคเช้าเวลา 07.00-10.00 น.  ณ  ลานอเนก
ประสงค์ อาคารอเนกประสงค์  และภาคค่ำเวลา 17.00-21.30 น ณ ลานหน้าอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และชมรมศิษย์เก่าในภูมิ
ภาคต่าง ๆ    จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   จะสถาปนาครบ   51 ปี  ในวัน
ศุกร์ที่  19   กุมภาพันธ์   2553   เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า
และบุคลากร     และเพื่อเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย     รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ  กิจกรรมภายในงานมี 
2 ช่วง   คือ  ภาคเช้า    เวลา 07.00-10.00 น.   ถวายภัตตาหารและตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์  จำนวน 29 รูป เพื่อเป็น
ศริมงคลต่อบุคลากรทุกท่าน        พิธีวางพวงมาลารูปปั้น   “ทวาปูชนียาจารย์”     เพื่อระลึกถึงคุณอาจารย์   ภาคค่ำ เวลา
17.00-21.30น.    งานเลี้ยงสังสรรค์     ชมการแสดงคนตรีไทยมงกุฏวดี     วงดนตรีประดู่แดง    ชมวีดิทัศน์   แกะรอยตรา:
สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของมจพ.   ประกาศเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย    และประกาศเกียรติคุณของหน่วยงาน    
และบุคคลดีเด่น
        หากจะย้อนลงไปถึงความเป็นมาเมื่อ  พ.ศ 2502   มหาวิทยาลัยเริ่มต้นจากมีนักเรียน-นักศึกษานักศึกษา   50  คน
มีพื้นที่ในการใช้สอยไม่กี่ไร่   และเมื่อวันเวลาผ่านมาถึง  50 ปี    เมื่อปี  พ.ศ. 2552       มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ทั้งหมดรวม  
87 ไร่ 1 งาน  72     ตารางวา  นอกจากนี้ยังขยายการเรียนการสอนไปที่จังหวัดปราจีนบุรี  คือ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด  1,809  ไร่ 59  ตารางวา  มีนักศึกษากว่า 23,000 คน และเมื่อปีที่
แล้วมหาวิทยาลัยได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พร้อม ๆ   กับ   “นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ปี มจพ.”
จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ  “มหาวิทยาลัยใหญ่ขึ้นจึงต้องใช้ฟันเฟืองที่ใหญ่มาขับเคลื่อน  คือ
ให้ทุกคน    ทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อน”  บุคลากรทุกคนสามารถช่วยดำเนินการให้กิจกรรมต่าง ๆ    ของมหาวิทยาลัย
บรรลุและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการติดตามและร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 – 2562   สู่การปฏิบัติ ดังปรัชญา    “พัฒนาคน   พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”    เพื่อความเป็นเลิศใน
ทุกภาคส่วนอย่างมีระบบโดยมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน        มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันชั้นนำทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ          ซึ่งในปีที่ผ่านมาการจัดงานด้านต่าง ๆ          เสมือนเป็นการสร้างรากฐานให้ 
แน่นหนาสร้างตัวฐานให้แข็งแรง    จากนั้นก็จะเริ่มสร้างตัวอาคาร       เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยตอนนี้แข็งแกร่งเต็มที่
พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิเฉกเช่นเกียรติประวัติอันยาวนาน 
       มหาวิทยาลัยยังคงประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ ๆ     ไว้เพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ.   2553 – 2562      โดยมุ่งเน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในสากลที่มีทิศทางการเสริมสร้างศักยภาพ   การ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและได้รับการยอมรับ ดังนี้
       1. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฎิบัติประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ที่
แท้จริงและสามารถร่วมมือกับต่างประเทศได้ มีหลักสูตรนานาชาติ   เช่น หลักสูตรปริญญาโท  ปริญญาเอกมากขึ้นซึ่ง
เป็นสัญญาณว่าเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและสู่นานาชาติ 
       2. ด้านการวิจัย  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบัน หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงสถานประกอบการต่าง ๆ  ทั้งนี้ต้องเป็นการวิจัยที่นำไปใช้ได้ 
       3. ด้านบริการวิชาการ  เป็นความร่วมมือให้การบริการวิชาการอย่างกว้างทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามมาตรฐานสากล
       4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสร้างมูลค่า  คุณค่าทางการศึกษาที่มีอยู่แล้ว
และเผยแพร่สู่สากล เพราะมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน รวมถึง
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล    เช่น   หลักการบริหารด้วยความโปร่งใสมีความยุติ
ธรรมในการปกครอง   ฯลฯ   ทั้งหมดนี้จะบรูณาการเข้าด้วยกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
        ท้ายสุด รศ.ดร.สันชัย ขอเชิญชวน บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี
พ.ศ. 2553   “51ปี... ทศวรรษใหม่แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา มจพ. สู่สากล”  พร้อมยังแย้มด้วยว่าพบพิธีเปิดสุดอลังการ...
ชมการแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่อย่างเพลิดเพลินตลอดรายการ     มหาวิทยาลัยขอเชิญ
ชวนศิษย์ทุกท่านคืนสู่เหย้าร่วมกันและทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ    เช่น    วิทยุ    โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เป็นต้น
        สอบถามรายละเอียดและสำรองโต๊ะจีนผ่านสมาคมศิษย์เก่าได้ทุกสมาคมหรือโทรศัพท์  0-2913-2500  ต่อ 1121,
 1166, 4230, 4234

 

กำหนดการงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.  ประจำปี พ.ศ. 2553

“51 ปี… ทศวรรษใหม่แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา มจพ. สู่สากล”
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
---------------------

ภาคเช้า

พิธีสงฆ์  ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์

เวลา 07.00 น.

ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป  ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี

เวลา 07.30 น.
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ณ  ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์
  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และรับพร
เวลา 08.00 น.
ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์  จำนวน  29 รูป
  เสร็จพิธี
  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  ณ ลานหน้าอาคารนวมินทรราชินี
เวลา 10.00 น.
พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฯ
  กล่าวระลึกถึงคุณอาจารย์ และวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”
  วางพวงมาลา/พวงมาลัย/ดอกไม้ แสดงความเคารพและน้อมระลึกถึงคุณอาจารย์
ภาคค่ำ
งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานหน้าอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์ ฯ
เวลา  17.00 น.
ลงทะเบียน รับของที่ระลึก
เวลา  17.30 น.
ชมการแสดงดนตรีของวงดนตรีไทยมงกุฎวดี   ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี  
  และวงดนตรีประดู่แดง (KMUTNB BAND)  ชมรมดนตรีสากล
เวลา  18.30 น.
เปิดงาน/ชมวีดิทัศน์  แกะรอยตรา:สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของ มจพ.
เวลา  19.00 น.
ประกาศเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
  ประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น
  ชมกิจกรรมจากนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
เวลา  21.30 น.
ปิดงาน    

ขวัญฤทัย ข่าว / ปราการ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1607 ครั้ง