งานวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวังนราธิวาส  จะมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานการ จัดทำวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 9.00น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีบุคคลกรที่มาศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา และสำนักงานอธิการบดี จะศึกษาดูงานในด้าน

  • ขั้นตอนการจัดทำวารสาร
  • การจัดระเบียนข้อมูลสารสนเทศ
  • ระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
  • ระบบการเรียงพิมพ์ จัดพิมพ์
  • ระบบการเป็นสมาชิก การหาเครือข่าย การจัดส่งวารสาร
  • แผนงานและโครงการ
  • ปัญหาอุปสรรค

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีคระกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ เป็นบรรณาธิการ และ บุคลากรของงานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา จำนวน 3 คน นายสุมนต์ชัย สุธีวัฒนานนท์ นางสาวปุณณดา คำปวง และ นางสิริวรรณ อยู่ผ่อง เป้นฝ่ายประสานงานและจัดการ ในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้อำนวนการกองบริการการศึกษา     และหัวหน้าหน่วยงานกองบริการการ ศึกษาจะร่วมต้อนรับคณะที่มาดูงานด้วย

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 922 ครั้ง