ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ มจพ. ปราจีนบุรี
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร.(037)217-317 , (037)217-300-4 ต่อ 7018  หรือ กองบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   โทร. 02-913-2500 ต่อ 1189 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553ในวันและเวลา ราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1032 ครั้ง