ตามที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ได้จัดการแข่งขัน iNexus Thailand Robot Competition เมื่อวันที่   13   ธันวาคม   2552    ที่ผ่านมา    โดยทีม   STRI    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Best Design และมีผลการแข่งขันอยู่ในเวลาที่สามารถจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับ World Challengeได้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT) จึงได้เชิญทีม STRI เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ A.N.T.Z. รอบ World Challenge ในงาน Techfest 2009-10 ณ Indian Institute of Technology (Bombay) ประเทศอินเดีย  

      สมาชิกในทีมประกอบด้วย
            1. นายเจษฎางค์          ถนอมสิน         นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
            2. นายณัฐวุฒิ             นามแสง           นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
            3. นายธีรวัฒน์            เบญจวิไลกุล     นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
            4. นายศักดิ์มงคล         ชุ่มกมล            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
            5. นายอาทิตย์             ตระกูลธงชัย      นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร                                                                   ไทย-เยอรมัน
              รศ.ดร.สุเทพ             บุตรดี               อาจารย์ที่ปรึกษา   

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับทีมหุ่นยนต์ ที่เข้าร่วม การแข่งขัน และนำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดงของเรา 

รุ่งนภา ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2702 ครั้ง