มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
หลายอัตราคือ
1. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ออกไปจนถึง
29 มกราคม 2553  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
-  ปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 129 หมู่    21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีโทร (037) 217-310, (037) 217-300-4 ต่อ 7018 หรือที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ


2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา ออกไปจนถึงวันที่ 29  มกราคม 2553  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
- ตำแหน่งที่ 397, 398
ปริญญาเอกทางเครื่องกล หรือปริญญาโททางเครื่องกล
-  ตำแหน่งที่ 412
ปริญญาเอกทางการผลิต หรืออุตสาหการ หรือปริญญาโทการผลิตหรืออุตสาหการ
เงื่อนไขการรับสมัคร ทั้ง 3 ตำแหน่ง  สำหรับผู้สมัครวุฒิปริญญาโท  จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก     หรือบันทึกยืนยันเป็นหลักฐานว่าจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อมหา วิทยาลัยภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ  สำนักงานคณบดีคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  โทร  0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 2553 ในวันและเวลาราชการ


3. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ทางพาณิชยการทุกสาขา 
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ  สำนักงานคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  โทร  0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ


4. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาเครื่องกล
           ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  โทร  0-2913-2500ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ


5. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา  สังกัดสำนักงานคณาบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

  1. ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหกรรม
  2. มีความรู้ทางการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft Acceses

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  โทร  0-2913-2500-24 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ


6. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

  1. ปริญญาตรี  วศ.บ วท.บ. หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้ความสามารถระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN ,Internet Network          
  3.  สามารถเตรียมการสอนใช้ Software  ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  โทร  0-2913-2500-24 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ


7. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
        - คุณปริญญาเอก ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยต้องมีพื้นฐานการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ทาง  วิศวกรรมอุตสาหการ
        - มีประสบการณ์การสอนและงานวิจัยเป็นอย่างดี
        - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)  ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
        - มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง

     ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  โทร  0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ


8. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา    สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปราจีนบุรี ไปจนถึง 29 มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
        - ปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     
       ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี 129 หมู่  21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีโทร (037) 217-310, (037) 217-300-4 ต่อ 7018 หรือที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518
ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553ในวันและเวลาราชการ

9. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1อัตรา สังกัดภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
         - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     
        ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะ  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553ในวันและเวลาราชการ

บุกเบิก ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7678 ครั้ง