วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 - 16.00 น. จะมีการแนะแนวทางสมัครทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัยฝึกอบรม/ดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง แนะแนวทางโดย คุณวาทินี ขานวงศ์ เจ้าหน้าที่จากสถานฑูตออสเตรเลียและมีการนำเสนอทุน 6 ทุน ( เป็นทุนที่ผู้รับทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่ต้องชดใช้ทุน ) สนับสนุนทุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นทุนสำหรับบุคลากร/อาจารย์/นักศึกษา       

    สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/scholarship.html

ขวัญฤทัย ข่าว  

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2606 ครั้ง