ตามที่คณะกรรมการโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1   ได้กำหนดให้มีการตัดสิน ผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553  “วันนักประดิษฐ์”    คณะกรรมการโครงการพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ ฯ ได้ดำเนินการตัดสินผลงานดังกล่าวมีดังนี้

ระดับปริญญาตรี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท
ผลงาน : เครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายวสันต์ ซอมแก้ว รหัสนักศึกษา 49-2026-122-1 ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
ชื่อผลงาน : เมาส์แว่นตาสำหรับผู้พิการทางแขน
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายบงกช ชัยวารี รหัสนักศึกษา 51-2074-025-2 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อนำเสนอคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบบ 3 มิติ เสมือนจริง
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวอรนุช พงษา รหัสนักศึกษา 51-2074-013-8 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


รางวัลขวัญใจสิ่งประดิษฐ์ (Popular Vote) เงินรางวัล 2,500 บาท
ผลการลงคะแนน ได้คะแนนเท่ากัน 2 ผลงาน เงินรางวัลผลงานละ 1,250 บาท
ชื่อผลงาน : SEASON 3
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายปฏิญญา ศักดิ์หวาน รหัสนักศึกษา 51-2026-115-0 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ชื่อผลงาน : พืชไร้ดินแบบประหยัดพลังงาน
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายนฤเบศ คำมงคล รหัสนักศึกษา 50-2016-008-0 ชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท
ชื่อผลงาน : ตู้แช่ชีววัตถุและเลือดเคลื่อนที่เร็ว
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : จ่าสิบเอกเสวี ทองคำ รหัสนักศึกษา 51-2088-106-4 ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
รางวัลขวัญใจสิ่งประดิษฐ์ (Popular Vote) เงินรางวัล 2,500 บาท
ชื่อผลงาน : Forgettor
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายภาวัต เชาว์นวม รหัสนักศึกษา 52-2088-053-7 ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ปราการ ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1359 ครั้ง