จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มจพ.  มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1.ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ 
          2.ทุนอุดหนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ 
          3.ทุนอุดหนุนเพื่อการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
          4.ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  
?ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ   ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา ในระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา  มหาวิทยาลัยให้ทุนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
          1. ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
          2. ค่าหนังสือ และค่าบริการในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา ระดับปริญญาโทอัตราเหมาจ่ายปีละ 8,000 บาท และระดับปริญญาเอกเหมาจ่ายปีละ 10,000 บาท
          3. ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์  ระดับปริญญาโท  อัตราเหมาจ่ายจำนวน 15,000 บาท และ ระดับปริญญาเอก  เหมาจ่าย 20,000 บาท ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมให้ หากเห็นว่าวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมหาวิทยาลัยโดยผู้ขอรับทุนต้องแสดงความจำนงขอรับทุน เพิ่มเติมเป็นกรณีไป
          สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์  หรือปริญญานิพนธ์ทุกระดับให้จ่ายครึ่งหนึ่งเมื่อผู้ขอรับทุนได้รับอนุมัติหัวข้อ  เรื่องวิทยานิพนธ์  หรือปริญญานิพนธ์  ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้จ่ายเมื่อทำวิทยานิพนธ์  หรือปริญญานิพนธ์สำเร็จแล้ว   
?ทุนอุดหนุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ  ระยะเวลาการศึกษาใน หลักสูตรปริญญาโท  แต่ไม่เกิน  2  ปีการศึกษา  และระดับปริญญาเอก  ไม่เกิน  3  ปีการศึกษา  มหาวิทยาลัยจะให้ทุนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
          1. ค่าเล่าเรียน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามสกุลเงินในประเทศที่ไปศึกษาเท่าจำนวนที่จ่ายจริง               แต่ไม่เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
          2. ค่าหนังสือและค่าบริการในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา  ระดับปริญญาโท ในอัตราเหมาจ่ายปีละ 20,000 บาท              และ  ระดับปริญญาเอก  เหมาจ่ายปีละ 25,000 บาท
          3.ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์   ระดับปริญญาโท  อัตราเหมาจ่าย 20,000 บาท  และระดับปริญญาเอก  เหมาจ่าย 40,000 บาท ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมหากเห็นว่าวิทยานิพนธ์  หรือปริญญานิพนธ์จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมหาวิทยาลัย  โดยผู้ขอรับทุนต้องแสดงความจำนงขอรับทุนเพิ่มเติมเป็นกรณีไป  สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ในทุกระดับให้จ่ายครึ่งหนึ่งเมื่อผู้ขอรับทุนได้รับอนุมัติหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์  หรือปริญญานิพนธ์  ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้จ่ายเมื่อทำวิทยานิพนธ์  หรือปริญญานิพนธ์สำเร็จแล้ว 
          4. ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไป  ตามที่จ่ายจริง
          5. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ให้จ่ายในอัตราตามที่คณะกรรมการกำหนด
          6. ค่าประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท  
?ทุนอุดหนุนเพื่อการประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ ให้ทุนเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
          1. ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับ  ค่าเดินทางภายในประเทศที่ไป  ตามที่จ่ายจริง
          2. ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง
          3. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก  ให้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ  
?ทุนอุดหนุนเพื่อการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยให้ทุนในวงเงิน  ไม่เกินคนละ 50,000 บาท ต่อปีงบประมาณ  ดังนี้
          1. การไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ
             ก. กรณีจัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง
             ข. กรณีจัดในจังหวัดที่นอกเหนือจากข้อ 1.
                1)ค่าพาหนะเดินทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับตามที่จ่ายจริงอย่างประหยัด 
                2)ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง 
                3)ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
          2. การไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ณ  ต่างประเทศ 
             ก. ค่าพาหนะเดินทาง 
                1) ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับชั้นประหยัด  ตามที่จ่ายจริง 
                2) ค่าพาหนะเดินทางภายในประเทศที่ไปตามที่จ่ายจริง 
            ข. ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง 
            ค. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                  ต่างประเทศ  ตามโซนของทวีป  ดังนี้ 
                1) ทวีปยุโรป  อเมริกาและแอฟริกา  ค่าที่พักตามที่จ่ายจริง  ไม่เกิน  3  คืน  และค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกได้ไม่เกิน 4 วัน  
          2) ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  ค่าที่พักตามที่จ่ายจริงไม่เกิน  2  คืน   และค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกได้ไม่เกิน  3  วัน   สำหรับส่วนงานสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากเงินรายได้  สนับสนุนทุนให้บุคลากรในสังกัดส่วนงานได้  ในวงเงินไม่เกินคนละ 80,000 บาท ต่อปีงบประมาณ   และส่วนงานที่มีเงินอุดหนุนให้จัดสรรทุนอุดหนุนแก่บุคลากรของส่วนงานก่อน  เมื่อเงินอุดหนุนของส่วนงานภายในปีงบประมาณนั้นหมดแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมให้
          บุคลากรท่านใด สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์    มจพ. โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1144,1189

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1611 ครั้ง