ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เปิดรับสมัครให้บุคลากร มจพ.เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักสวนปาล์ม ตามรายละเอียดการเข้าพักอาศัย ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
        1.เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
        2.มีอัตราเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 15,000
        3. มีที่พักอาศัยอยู่ไกลมหาวิทยาลัย หรือไม่มีที่พักเป็นของตนเอง
อัตราค่าบำรุงห้องพัก
        1. ชั้น 1-3  สามารถพักได้ 1 คน ต่อ 1 ห้อง ค่าบำรุงเดือนละ 2,500 บาท
        2. ชั้น 4-5 มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อม ห้องแอร์ สามารถพักได้ 1 คน ต่อ 1 ห้อง
อัตราค่าบำรุงเดือนละ 3,500 บาท ( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
        3. ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ตามจ่ายจริง
        4. เงินค้ำประกันสัญญา 5,000 บาท และ 7,000 บาท
หมายเหตุ : กรณีที่การเข้าพักไม่เป็นไปตามที่สมัครไว้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิการเข้าพักทันที และยึดเงินค้ำประกันสัญญา
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้  ที่งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร สำนักงานอธิการบดี อาคาร 46 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 9.00- 15.30 น. (กรณีมีผู้แจ้งความจำนงเกินกว่าจำนวนห้องว่าง จะใช้วิธีจับสลาก)

บุกเบิก  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1667 ครั้ง