ศ.ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง  มจพ.เมื่อ  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยแบ่งเป็น ภาคเช้า บรรยายภาคทฤษฎี  เช่น ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงแผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสพภัย ฝึกการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย ภาคบ่าย ฝึกซ้อมหนีไฟตาม แผน และซ้อมการอพยพคนออกจากอาคาร    ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง   และการดับเพลิง ประเภทต่างๆ เช่น การดับเพลิงที่ลุกจากวัตถุเชื้อเพลิงธรรมดา การดับเพลิงที่ลุกไหม้จากแก๊ส การดับเพลิงที่ ลุกไหม้จากน้ำมัน การใช้น้ำยาโฟมดับเพลิงประเภทบี

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 974 ครั้ง