มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และชมรมศิษย์เก่าใน
ในภูมิภาคต่าง ๆ    จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   จะสถาปนาครบ 51 ปี
ในวันศุกร์ที่   19   กุมภาพันธ์   2553   เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์
ศิษย์เก่าและบุคลากร    และเพื่อเผยแพร่ผลงาน    ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย       รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่      มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ 
กำหนดการจัดงานวันรวมน้ำใจชาว    มจพ   ประจำปี  พ.ศ 2553 “51 ปี..ทศวรรษใหม่แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา มจพ.
สู่สากล”  ในวันศุกร์ที่ 19  กุมภาพันธ์ 2553 ภาคเช้า เวลา 07.00-10.00 น. ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์
และภาคค่ำเวลา 17.00-21.30 น ณ ลานหน้าอาคาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กิจกรรมภายในงานมี 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เวลา 07.00-10.00 น. ถวายภัตตาหารและตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์
จำนวน  29  รูป  เพื่อเป็นศิริมงคลต่อบุคลากรทุกท่าน    พิธีวางพวงมาลารูปปั้น  “ทวาปูชนียาจารย์”  เพื่อระลึกถึงคุณ
อาจารย์   ภาคค่ำเวลา  17.00-21.30 น   ลงทะเบียน งานเลี้ยงสังสรรค์ ชมการแสดงคนตรีไทยมงกุฏวดี วงดนตรีประดู่
แดง ชมวีดิทัศน์  แกะรอยตรา : สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของ มจพ. ประกาศเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
และประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น รายละเอียดดังนี้
          มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดกรองบุคคลผู้สมควรให้ได้รับการเชิดชู ยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีศรี
มหาวิทยาลัย  คนดีศรีสังคม  คนดีศรีศาสนา  และคนดีศรีศิลปวัฒนธรรม  ประจำปี พ.ศ.2552 ตามคุณลักษณะของ
คนดีศรีแผ่นดินตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวน 3 ราย ได้แก่

1) อาจารย์ ดร. วิเชียร เกตุสิงห์ ครูดีศรีมหาวิทยาลัย 

2) อาจารย์ชัชวาล ลางดี คนดีศรีศิลปวัฒนธรรม 

3) นางสาวบุญสม พรหมแก้ว คนดีศรีศาสนา 

                   สำหรับการประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้
ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยกำหนด
ตัวชี้วัดกลางภาคบังคับและตัวชี้วัดกลางเลือกภายใต้ 5 เป้าประสงค์ รวม 57 ตัวชี้วัด และบางตัวชี้วัดเปิดโอกาสให้
หน่วยงานกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนที่แต่ละหน่วยงานต้องพิจารณาถึงความพร้อมและศักยภาพ
ของหน่วยงานเอง พร้อมทั้งให้หน่วยงานจัดทำแผนดำเนินงานที่สอดรับกับตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติงานด้วย
          ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ใน 3 ประเภทหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด ได้แก่

          1. ประเภทหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          2. ประเภทหน่วยงานบริการวิชาการ ได้แก่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

          3. ประเภทหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ในส่วนของศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี .ศ. 2552 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอยกย่อง
เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า จำนวน 4 ราย ได้แก่

          1.นายสุรพล ชามาตย์ สาขาบริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

          2.นางวนิดา ปอน้อย สาขาบริหารราชการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำกับดูแลงานด้านบริหารงานคลัง
          3.นายนิธิเกรียง อ่อนท้วม สาขาวิชาการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำ 1 
โรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง
          4.ดร.สิริรักษ์ รัชชุศานติ สาขาวิชาการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานด้านธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          ทางด้านรายชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้
พิจารณาคัดกรองบุคลากรผู้สมควรให้ได้รับ ดังนี้      

1. สำนักงานอธิการบดี

     
ระดับ 6-8 ได้แก่ นางแอนนา ประทุมรัตน์

ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายวิบูลย์ สุนทรประเสริฐ

พ.พิเศษ ได้แก่ นายณรงค์ชัย ทองประดับ

       

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     
ระดับ 9-11 ได้แก่ รศ.ดร. วรพจน์ ศรีวงษ์คล

ระดับ 6-8 ได้แก่ อ.ดร. ประดิษฐ์ เหมือนคิด

ระดับ 1-5 ได้แก่ นางสาว สุภาพร เซ่งไพเราะ

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ รศ. สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์

 

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน

 
   

3. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

     
พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ อ.ดร. ชลิตา สุวรรณ  

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ อ.ดร. กฤษฎากร บุดดาจันทร์

 
   

4. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

     
ระดับ 9-11 ได้แก่ รศ. นฤมล เครือองอาจนุกูล

ระดับ 6-8 ได้แก่ ผศ.ดร. สาวิตรี วทัญญูไพศาล

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ รศ. วิจิตรา พลเยี่ยม

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร. รสมันต์ จงเจริญ

ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นาง จันตรา ทองมอญ

พ.พิเศษ ได้แก่ นาง ละอองแก้ว พาบุ

       

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     
ระดับ 9-11 ได้แก่ รศ.ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณ

ระดับ 1-5 ได้แก่ นาง อรอนงค์ ศาสตรินทร์

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ นางสาว บุษกร อินท์ทรัพย์

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ

 

ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นาย ณรงค์ ทรัพย์ผล

 
   

6. สำนักหอสมุดกลาง 

     
พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ นางสาว กัญญา พันธุ์อำไพ 

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาว อรนุช ใดงาม 

พ.พิเศษ ได้แก่ นาย สุชาติ โพธิ์ศรี 

       

7. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

     
ระดับ 6-8 ได้แก่ นาย ธารี วารีสงัด 
ระดับ 1-5 ได้แก่ นาย วีรพล ศิริพรรค 

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ นาย ปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม 

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ นาย ธนวัช หอมแพน 

 

ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นาย ชาญ แจ่มจิต 

 
   

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     
ระดับ 9-11 ได้แก่ รศ.ดร. สิทธิโชค สุนทรโอภาส

ระดับ 6-8 ได้แก่ อาจารย์ เดชา แสงจินดา

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ ผศ. อุรศักดิ์ เทียมประสิทธิ์

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์

ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นาย สงวน ศิริทาน

พ.พิเศษ ได้แก่ นาย สุคนธ์ ดีเลิศ

       

9. สถาบันนวัตกรรมฯไทย-ฝรั่งเศส 

     
ระดับ 6-8 ได้แก่ นาย ศุภทิน ลีปรีชานนท์

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ นาย สุภาพ ด้วงโสน

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ นาย เจริญ ยงเสมอ

       

10. บัณฑิตวิทยาลัย 

     
พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ นางสาว อรวรรยา เก้าสำราญ

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาว กษมา รัศมีวิศวะ

ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นาย มานพ ชูราศรี

       

11. สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     
ระดับ 6-8 ได้แก่ นางสาว ชาลินทร์ เกรียงสินยศ

พ.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ได้แก่ นางสาว กุณฑล กระบวนรัตน์

พ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาว พรวิไล สุขมาก

       

12. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

     
ระดับ 9-11 ได้แก่ รศ. ชนัดดา เหมือนแก้ว  

ระดับ 6-8 ได้แก่ ผศ. สมจิตร์ วิริยานนท์

 
   

13. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

     
ระดับ 6-8 ได้แก่ นาง กัลยกร ไพบูลย์    
     

 

   
 
  สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1121,1166 หรือ www.kmutnb.ac.th 
 

ขวัญฤทัย  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2878 ครั้ง