นายธีรวุฒิ แก้วดี สมาชิกชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้เข้าประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเป็นการประกวดดนตรีไทยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและยาวนานที่สุดโดยมีศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน   ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นผู้จัดการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งมีการประกวดฆ้องวงใหญ่ ในเพลงสารถี ๓ ชั้นในการประกวดรอบชิงชนะเลิศประเภทการบรรเลงเดี่ยว
เครื่องดนตรี ฆ้องวงใหญ่ การแข่งขันจัดขึ้นที่  ณ  ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
ผลการตัดสินประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ รอบชิงชนะเลิศ
รางวัลที่ ๑ นายธีรวุฒิ แก้วดี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
รางวัลที่ ๒ นายธวัชชัย สุขแจ่ม – โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) จ.เพชรบุรี
รางวัลที่ ๓ นายสุนทร สังข์เสวก – โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม
รางวัลชมเชย
นายกามเทพ ธีรเลิศรัตน์ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายกิตติพล คล้ายมุข – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายณัฐกฤต วานิชขจร – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายนที อ่างบุญพงษ์ – โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม.
เด็กชายสุวิวัฒน์ ทำการดี – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่ แดงของเรา

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1353 ครั้ง