อาจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานดำเนินงานนัดพบแหล่งงาน

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เปิดเผยถึง การจัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้ง

ที่ 18 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มีสถาน

ประกอบการร่วมงานกว่า 100 บริษัท อัตราว่างรองรับกว่า 10,000 อัตรา การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  และ

บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด

         การจัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาในการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของงานอาชีพ เป็นการแจ้งข้อมูลจากสถานประกอบการต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ทราบ

และเพื่อให้นักศึกษาได้สมัครงานจากสถานประกอบการโดยตรง       ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการ

เดินทางไปสมัครงาน ณ สถานประกอบการภายในงานพบกับ การฝึกอาชีพอิสระ  จากกรมการจัดหางานและ

การสอบสัมภาษณ์โดยตรงกับสถานประกอบการ  (วันที่ 12 ก.พ. 53)   สนุกกับการเล่นเกม  รับของรางวัลฟรี

มากมาย     ผู้ที่มองหางานทำสามารถรับข้อมูลได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์     และรายละเอียดจากบูธสถาน

ประกอบการที่มีตำแหน่งงานรองรับมากมาย       มีให้เลือกสรรตรงตามความต้องการของผู้ที่ต้องการหางาน

โดยตรง สำหรับตำแหน่งงานในครั้งนี้ จะเน้นสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          จุดเด่นของมหกรรมนัดพบแหล่งงานในการสมัครงานครั้งนี้ อยู่ที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมงานซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และ

ธุรกิจการประกันภัย เป็นต้น มีการทดสอบทางอาชีพจากสำนัก งานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่   2 และการ

ฝึกอาชีพอิสระ  ให้อุปกรณ์ในการฝึกฟรีพร้อม     ทั้งวิทยากร     จากกรมการจัดหางาน    กระทรวงแรงงาน

ตำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการที่มาร่วมงานมีให้เลือกทุกระดับตั้งแต่         ระดับประถมถึงปริญญา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   มีหน่วยงานที่ดูแลและประสานงานด้านนัดพบ

แหล่งงานฯ ครอบคลุมข้อมูล ด้านต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวไปประกอบอาชีพหลังจากจบ

การศึกษา คือ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองกิจ การนักศึกษา  โดยมี    ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ เป็น

หัวหน้างานฯ      ซึ่งข้อมูลต่างๆ    นั้นจะสนับสนุนแก่นักศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาที่จะประกอบอาชีพ     หรือที่จะจบไป    งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีข้อมูลต่าง ๆ

สะสมไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ข้อมูลชื่อบริษัทในสาขาต่าง ๆ ประเภทของกิจการ หรือการเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ งานแนะแนวฯ   จะดูแลและให้  คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดเวลา ซึ่งหลายๆ

บริษัทส่วนใหญ่จะประสานงานมาโดยตรงที่งานแนะแนวฯ   เช่น ต้องการรับสมัครนักศึกษาใน ตำแหน่งงาน

ทางสายช่าง วิศวกร เป็นต้น งานแนะแนวฯ จะเป็นตัวกลางในการประสานกับบริษัทหรือประสานกับนักศึกษา

ว่ามีกิจกรรมของบริษัทใดน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา        ก็จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็น ส่วนกลางที่ดูแลอีกส่วน

ก็คือ ในแต่ละคณะ โดยจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาให้แก่บริษัทต่าง ๆ   โดยตัวนักศึกษาสามารถ

ติดต่อ กับบริษัทและสามารถการตรวจสอบข้อมูลได้     ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยมีทั้งส่วนกลางและส่วนของคณะ

ที่ดูแลอยู่เสมอ

           ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือและหัวหน้า

งานแนะแนวการศึกษาและ อาชีพ กล่าวเสริมว่า ผู้ที่ต้องการมาสมัครงานควรเตรียมความพร้อมในการสมัคร

งานที่จะประกอบไปด้วย ประเด็นใหญ่ ๆ คือ คล้ายกับทุกปีคือ

          1.การเตรียมตัวล่วงหน้า ได้แก่ การจัดเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น 

             ใบประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรอง ใบผ่านการเกณฑ์

             ทหาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานการแสดงความสามารถพิเศษ รูปถ่าย ทั้งนี้   อาจ

             เตรียมพิมพ์ หรือสำเนาบรรจุลงในไทม์ไดร์เพื่อรวดเร็ว ในการสมัคร

          2.การเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่คาดว่าจะสมัครซึ่งสามารถดูรายชื่อ และ

             ผังบูธ ได้ล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

          3.การเตรียมตัวในวันสมัครงาน ได้แก่ การแต่งกาย การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อม

             สถานประกอบการ หลายแห่งอาจทำการทดสอบสัมภาษณ์ และคัดเลือกเข้าทำงานได้เลย

 

          จากผลการสำรวจ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย.   เมื่อจบแล้วนักศึกษามีงานทำคิดเป็น

เปอร์เซนต์ที่สูงนั่นหมายถึง ตลาดแรงงานมีความต้องการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับสูง ซึ่งมีตัวเลข

นักศึกษาที่จบแล้วมีงานทำมากกว่า 80% นอกจากนั้น จะเป็นเรื่องของการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

ส่วนตัว จากการจัดงานนัดพบแหล่งงาน ฯ      ในปีผ่านมาบ่งบอกได้ว่าสาขาวิชาที่เปิดสอนใน    แต่ละคณะ

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นที่

ยอมรับ      เป็นสิ่งที่แสดงว่าบริษัทและสถานประกอบการเริ่มเข้ามาแนะนำนักศึกษาถึงวิธีการหางาน และ

การเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้มีทางเลือกในการหางานอย่างหลากหลาย. ปี่ที่ผ่าน ๆ มาจะจัดงานในช่วงต้น

ปีคือเดือนมกราคม แต่ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนเวลาจัดงานเป็นวันที่   11-12  มีนาคม  2553  เป็นการจัดงานหลัง

จากสอบปลายภาคแล้วเสร็จ เพื่อให้นักศึกษารู้สถานภาพตนเอง  ดูว่ามีแนวโน้มจะจบการศึกษาหรือไม่และ

ก็มีโอกาสได้เตรียมตัวล่วงหน้า  และที่สำคัญนักคึกษาไม่ต้องกังวลกับการสอบด้วย  และเป็นการทดลองใน

การจัดงานหลังการสอบครั้งแรก   ซึ่งจะสอดคล้องกับผลสำรวจจากแบบสอบถามจากนักศึกษาว่าอยากให้

ทางมหาวิทยาลัยจัดงานเมื่อการสอบปลายภาคเสร็จเพราะตัวนักศึกษาเองมีความพร้อม

         มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่รับสมัครงานตำแหน่งที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัย  คือ เน้น

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จรวมทั้งด้านประกันภัย   Food science   นอกจากนี้ก็มีด้านการศึกษาการ

ท่องเที่ยว ด้านโฆษณา เป็นต้น จากผลการสำรวจ พบว่า นักศึกษาอยากให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ปีนี้จึงมี

บริษัทที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ขณะนี้มีบริษัทติดต่อขอร่วมงานกว่า 80 บริษัท มีตำแหน่งงานประมาณ 10,000

ตำแหน่ง และในปีนี้มีนักศึกษาที่จะจบการศึกษาประมาณ 5,000 คน รวมถึงวิทยาเขตอื่นๆ เช่น ที่ประจวบฯ

แล้ว   ทำให้มีตำแหน่งงานรับที่เพียงพอรวมทั้งมีนโยบายให้บริการสังคมและชุมชนนักศึกษาในสถานศึกษา

ใกล้เคียงร่วมงาน และสอนการประกอบอาชีพ  ซึ่งงานแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน

พื้นที่ 2 และบริษัท มีดี อัพเกรด  มีการฝึกอาชีพอิสระเพื่อ   ฝึกสอนให้สามารถประกอบอาชีพ มีอุปกรณ์ให้

แต่ต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเป็นเก็บข้อมูลว่าผ่านการอบรมแล้ว      และการมีการทดสอบความถนัดใน

อาชีพอื่น ๆ  ว่าเหมาะกับอาชีพใด     มีลักษณะนิสัยตรงกับงานไหน    โดยจะแนะนำสถานประกอบการให้

นักศึกษา  และผู้สนใจรู้จักให้กว้างขวางขึ้น   เพราะในปีที่แล้ว  นักศึกษาที่มาร่วมงานให้ความสนใจและได้

งานทำเป็นจำนวนมาก       

           นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปควรเตรียมความพร้อมๆ กับสำเนาเอกสารสำคัญ ๆไว้หลาย ๆ ชุด ส่วน

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี มีบริการรถรับ-ส่งเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา   มจพ.  ปราจีนบุรีด้วย  ทั้งนี้ขอให้

คำแนะนำแก่นักศึกษาว่า  “อยากให้มีเป้าหมายว่า สนใจงานลักษณะไหน   ดูว่าจบสาขาอะไรและดูบริษัทว่า

ลักษณะงานเป็นไปตามเป้า หมายที่ตั้งไว้หรือไม่” เพราะจะทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสหากไม่มีความพร้อม

สำหรับการการแต่งกายควรสุภาพ เพราะสถานประกอบการก็พิจารณาถึงลักษณะบุคคลิกภาพเป็นอันดับแรก

ส่วนเอกสารควรมีรูปถ่าย และข้อมูลอื่น ๆ  เตรียมเก็บใส่   Time Drive   ให้พร้อม   ถ้าสมัครงานบริษัทต่าง

ประเทศควรมีคะแนนสอบ  TOEIC  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทที่ต้องการขอดูคะแนนด้านภาษาต่างประเทศ

หรือหากมีความสามารถภาษาอื่น ๆ ก็ควรกระทำไว้เช่นเดียวกัน     เพื่อความรวดเร็วของตัวผู้มาสมัครงาน

           สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทร. 0-2587-4339 งานประชาสัมพันธ์

0-2586-9010,0-2913-2615 และเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

กำหนดการ
โครงการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 18
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2553
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
...........................................................

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553

 

เวลา     08.30 – 10.00 น.

- ลงทะเบียนบริษัท

10.00  น.  

- พิธีเปิดโครงการ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   ร่วมกับ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

- กล่าวรายงานโดย อาจารย์ สมชาย   เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

- ประธานในพิธี มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดโครงการฯ

- ประธานในพิธี กล่าวและตัดริบบิ้นเปิดงาน ร่วมกับ

   อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

- ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมงาน/รับประทานอาหารว่าง

- เสร็จพิธี

9.00 - 17.00 น.

- กิจกรรมรับสมัครงานและการสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยสถานประกอบการ

- การแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

- กิจกรรมการทดสอบความถนัดทางอาชีพ จากกรมการจัดหางาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553

เวลา     09.00 – 17.00 น.

- กิจกรรมรับสมัครงานและการสัมภาษณ์เบื้องต้นโดยสถานประกอบการ

- การแสดงนิทรรศการฯ และ การแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

  

 

- กิจกรรมการทดสอบความถนัดทางอาชีพ จากกรมการจัดหางาน

 

........................................................................

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2920 ครั้ง