ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 
พนักงานพิเศษรายเดือน 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1421 ครั้ง