คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาเอก ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่างดี
- หากมีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ หรือเป็นที่ยอมรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   1518    ถนนพิบูลสงคราม    บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1848 ครั้ง