ทีม Cerebo   เจ้าของผลงานอุปกรณ์ควบคุมเมาส์พอยเตอร์ด้วยศีรษะ   (Head Mouse)   สำหรับผู้

พิการทางแขนหรือผู้ที่เป็นอัมพาตให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เหมือนบุคคลปกติทั่วไป สมาชิกประกอบ

ด้วยนายบงกช    ชัยวารี    นายอนุพล   สิงขรเขตต์     และนายศิริพงษ์    สุขเลิศวัฒนา     นักศึกษาชั้นปี 4

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ มีอาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลีและ อาจารย์ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ระยะเวลาการ

สร้างและพัฒนาประมาณ 8 เดือน ใช้งบประมาณการสร้างและพัฒนา   20,000 บาท    ผลงานชิ้นนี้การันตี

ด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

ซึ่งมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า  30  ผลงาน   โดยได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเงินทุนพัฒนา

ผลงาน    4,500 บาท     

           ผลงานดังกล่าวเกิดจากแนวความคิดที่ว่า     “ผู้พิการแม้พิการไปส่วนหนึ่งแต่ร่างกายส่วนอื่นยัง

สามารถใช้งานได้ปกติ     เราน่าจะนำส่วนที่ใช้งานได้ปกตินี้มาฝึกฝนเพื่อทำงานทดแทนส่วนที่ขาด

หายไป”  การริเริ่มพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเมาส์คอมพิวเตอร์ด้วยศีรษะสำหรับผู้พิการจึงเกิดขึ้น โดยให้ผู้พิการ

ทางแขนควบคุมเมาส์พอยเตอร์ด้วยการหมุนและก้มเงยศีรษะไปตามตำแหน่งต่าง ๆ  บนจอคอมพิวเตอร์เพื่อ

เลื่อนตำแหน่งของเมาส์พอยเตอร์ไปตามระนาบ   x และ y  และสามารถควบคุมการคลิกด้วยการเป่าลมหรือ

การยักคิ้วเพื่อควบคุมคำสั่งการกดปุ่มเมาส์

               ทีม Cerebo ได้อธิบายถึงจุดเด่นผลงานอุปกรณ์ควบคุมเมาส์พอยเตอร์ด้วยศีรษะนี้อยู่ที่ไอเดียและ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับตำแหน่งของแสงอินฟราเรดด้วยกล้องรับอินฟราเรด  ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

เดียวกันกับอุปกรณ์รีโมตของเครื่องเล่นเกมนินเทนโดหรือเกมวี   (Wii)  ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน   โดย

หลักการคือนำหลอดอินฟราเรดมาติดไว้บริเวณจอคอมพิวเตอร์         เพื่อเป็นตำแหน่งอ้างอิงสำหรับกล้องรับ

อินฟราเรด  และนำกล้องรับอินฟราเรดมาติดตั้งบนศีรษะของผู้พิการ   เมื่อผู้พิการหันหรือก้มเงย ตำแหน่งอ้าง

ในกล้องจะถูกเปลี่ยนไป     ผู้พัฒนาจะนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาคำนวณเป็นระยะทางการเคลื่อนที่ของ

เมาส์ในระนาบ      x และ y      บนจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้พิการสามารถใช้ศีรษะในการควบคุมทิศทางการ

เคลื่อนที่ของเมาส์พอยเตอร์ได้      เพียงแค่หันมองไปตามจุดต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมาส์พอยเตอร์จะ

เคลื่อนที่ตามตำแหน่งการมองของผู้ใช้ทันที     ในส่วนของการคลิกเมาส์นั้นสามารถกระทำได้โดยการเป่าลม

เบาๆ ไปที่ไมโครโฟนที่ติดตั้งอยู่ใกล้ปากบนตัวอุปกรณ์ หรือการขยับคิ้วบนใบหน้าของผู้พิการ โดยใช้เซนเซอร์

ตรวจจับการเคลื่อนไหวของคิ้ว  เพื่อนำค่าที่ได้ไปประมวลผลผ่านโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์และส่งข้อมูล

ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลธูท  เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเรียกใช้ฟังก์ชั่นการคลิกเมาส์ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การเป่าลม 1 ครั้งคือการคลิกซ้าย การเป่าลม 2 ครั้งคือการคลิกขวา   การขยับคิ้วค้างไว้คือ

การคลิกลาก เป็นต้น   จากการทดลองใช้งานผู้พิการสามารถใช้ศีรษะวาดเส้น เขียนตัวอักษร  พิมพ์ข้อความ

ผ่านโปรแกรม On Screen Keyboard  ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่แตกต่างกับบุคคลทั่วไป     นอกจากนี้จุดเด่น

ของโครงงานนี้คือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ใช้งานคอมพิวเตอร์แบบไม่มีกลไก    จึงทำให้บำรุงรักษา

ง่ายกว่าและเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าเนื่องจากสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ทั้งแกน x และ y พร้อมกัน

             ผลงานดังกล่าวได้รับเชิญให้ไปแสดงใน “งานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2553 ณ อิมเพค เมืองทอง

ธานี วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ผู้เข้าร่วมชมงานและสื่อมวลชนจำนวนมาก      พร้อมทั้งได้รับการตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในคอลัมน์

“ฉลาด สุดๆ” หน้า ไอที-วิทยาการ ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เช่นกัน

               ผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้พิการหรือผู้เป็นอัมพาตเมื่อใช้อุปกรณ์นี้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เหมือนคนปกติทั่วไป            เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคคลกลุ่มนี้ให้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพึ่งพาตนเอง รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ   ได้มากขึ้น ด้วยตัวเอง และ
เป็นการสร้างแรงผลักดันให้กลุ่มผู้พิการมีความคิดในด้านบวกที่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนบุคคลปกติทั่วไป  ผู้พิการ
จะได้ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการค้นคว้าหาความรู้     รับ-ส่ง  ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ เพิ่มความสามารถให้กับตนเอง พัฒนาไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและสร้างอาชีพ
ให้กับตนเองได้     “เพราะถึงแม้ข้อจำกัดทางด้านร่างกายจะส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้
เทียบเท่ากับคนปกติ แต่ถ้าในด้านของความรู้ ความสามารถทางความคิดแล้ว ผู้พิการไม่ได้ด้อยไป
กว่าคนปกติทั่วไปเลย”นายบงกช  กล่าวในท้ายที่สุด

              อุปกรณ์ควบคุมเมาส์พอยเตอร์สำหรับผู้พิการทางแขน ของทีม Cerebo ประสบความสำเร็จได้จาก

การสนับสนุนจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา และ สำนักวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ทางทีม Cerebo ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

               สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    1518    ถนนพิบูลสงคราม  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ :

02-913-2500 Ext. 3234 โทรสาร : 02-912-2037 เว็บไซต์ : http://ced.kmutnb.ac.th

 

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ  ถ่ายภาพ

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1782 ครั้ง