ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ทองดี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป มจพ.ร่วมแสดง ความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ในโอกาสหน้าที่ทางมหาวิทยาลัย จะขอความสนับสนุนเพื่ออนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม  ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านสื่อที่เป็นตัวกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปสู่กลุ่ม ประชาชนเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสื่อกับมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

ขวัญฤทัย ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ  

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 857 ครั้ง