19  กุมภาพันธ์       2553

ข่าวปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม  2553

วันที่ 11 ก.พ.-30 มี.ค 53

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม (นานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2553

วันที่12-28 ก.พ.53

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรม TOEIC จัดโดยหน่วยประชาสัมพันธ์ วทอ.

วันที่24 ก.พ.53

การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่24-26 ก.พ.53

Basic SCADA on Ethernet network จัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

วันที่25 ก.พ.53

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่25-27 ก.พ.53

เทคนิคการฉีดพลาสติกเบื้องต้น  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 25-26 ก.พ.53

งานประชุมวิชาการ The Second South-East Asia International Welding Congress : Ensure a More Efficient Industrial Development (Technology-Education-Quality Management)  ครั้งที่ 2  จัดโดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

วันที่ 2-4 มี.ค 53

PLC  ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 2-9 มี.ค 53

การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียง ระดับ 1จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 10 มี.ค 53

การบรรยายและสาธิตการทดลองเชิงคณิตศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 11 มี.ค 53

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 11-12 มี.ค 53

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 15)  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

การบำรุงรักษาเชิงแผนงาน จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 12 มี.ค 53

การจับยึดด้วยโบล์ท และ นัต จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 23-24 มี.ค 53

การบริหารโครงการ  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 23-28 มี.ค 53

ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ   จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 24 มี.ค 53

การบริหารงานผลิตสำหรับหัวหน้างาน จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 

การควบคุมด้วยการมองเห็น  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 

การเตรียมพลาสติกเข้าสู่กระบวนการผลิต  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 26 มี.ค 53

เทคนิคการเชื่อม TIG   จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

 

เทคนิคการพัฒนาความคิดเชิงบวก  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 27 มี.ค 53

การบริหารคนเก่ง  จัดโดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ผู้ส่งข่าว     นางขวัญฤทัย        ศรีวัฒนพล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-9010,0-2913-2516/www.kmutnb.ac.th

 

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1742 ครั้ง