สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษเทคนิค เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ( รุ่นละ 100 ทุน ) จำนวน 200 ทุน ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือ คู่มือ และ DVD 3 แผ่น มูลค่าทุนละ 1,500 บาท ได้รับวุฒิบัตรรับรอง ของมหาวิทยาลัยเมื่อจบหลักสูตร โดยให้ผู้รับทุนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 1,380 บาท จาก 5,000 บาท                    

                                                       วัน เวลาในการอบรม
                        รุ่นที่ 1                                                                           รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 16 มี.ค.          08.30-17.00 น.                        วันพุธที่ 17 มี.ค.               08.30-17.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค.      08.30-17.00 น.                        วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.              08.30-17.00 น.
วันจันทร์ที่ 22 มี.ค.           08.30-17.00 น.                        วันอังคารที่ 23 มี.ค.           08.30-17.00 น.
วันพุธที่ 24 มี.ค.               08.30-17.00 น.                        วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค.       08.30-17.00 น.
วันศุกร์ที่ 26 มี.ค.             08.30-15.00 น.                         วันจันทร์ที่ 29 มี.ค.           08.30-15.00 น.
  รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (30 ชม.) ประกอบ 7 หัวข้อเรื่อง ดังนี้
1. การบริหารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                           5. การรับคำสั่ง
2. การแนะนำตัวและการทักทาย                                 6. การเขียนจดหมายสมัครงาน
3. การรับโทรศัพท์ทั่วไป                                             7. การสัมภาษณ์งาน
4. ลักษณะงานหรือสินค้า                                        (ได้ฝึกสัมภาษณ์งานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ)
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป
2. ผู้สนใจทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
          รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-12, 15  มีนาคม  2553  เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง 214 ชั้น 2 ตึก 76  อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2307 (อาจารย์ ดร.ผะอบ  พวงน้อย) 081-911-6598 (อาจารย์นาตยา  แก้วใส) สมัครทาง e-mail ได้ที่ eng2@hotmail.com  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ited.kmutnb.ac.th, www.itedonline.com       สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี และห้องประชุมชั้น 3 ตึก 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รุ่งนภา / ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1250 ครั้ง