กรุงเทพฯ :
  รร. พระรามหกเทคโนโลยี    

รร.โยธินบูรณะ

รร. สามเสนวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รร. ปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี :

รร. วัดเขมาภิรตาราม

    รร. สตรีนนทบุรี      
    รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย
   

วิทยาลัยราชพฤกษ์

จังหวัดปทุมธานี :
 

รร. ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

 

รร. ธัญบุรี

     

รร. ธัญรัตน์

     

รร. ปทุมวิไล

     

รร. อยุธยาวิทยาลัย

จังหวัดอ่างทอง :
รร. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม