คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่าย เช่น
  Router , Switch L2,L3
- มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows Server 2008
- สามารถแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

              ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   1518    ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1121 ครั้ง