รศ.ดร.สุเทพ  บุตรดี  รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มจพ.   พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.สไบทิพย์     ตุงคะมณี หัวหน้าภาคเคมีอุตสาหกรรม   คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและโครงการวิจัยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology     ประเทศญี่ปุ่นและ   Waseda University   ประเทศญี่ปุ่น  ในหัวข้อโครงการเรื่อง   Innovation on production and automotive utilization of biofuels from non-food biomass โดยได้รับการสนับสนุนจาก  International Research Cooperation ในสาขาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งในส่วนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีคณะทำงานจาก  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม    และภาควิชาวิศวกรรมเคมี   จากนั้นได้มีการลงนามเอกสาร   Joint Research Agreement    และ  Record of Discussion    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2553

ขวัญฤทัย   ข่าว /ถ่ายภาพ   คณะวิทย์ ฯ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1739 ครั้ง