ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ยังคงดำเนินการไปตามกำหนดการเดิม ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2553 หากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

11 มีนาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 89567 ครั้ง