มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    ร่วมกับ    กรมการจัดหางาน     กระทรวงแรงงาน  บริษัท มีดี อัพเกรด  จำกัด
จัดงานนับพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ครั้งที่  18  ระหว่างวันที่  10-11 มีนาคม  2553  เวลา 08.30-16.00 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์   มีสถานประกอบการกว่า   100  บริษัท   อัตราว่างงานรองรับถึง     10,000    อัตรา   ภายในมีกิจกรรม  การทดสอบความถนัดทางอาชีพ จากกรมการจัดหางาน     บริการฝากประวัติผ่านเว็บไซต์หางาน   และการสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการโดยตรง   เป็นต้น
      ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มจพ.  ได้ประสานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานให้กว้างขวางทั้งในรูปของการจัดส่งสปอตเผยแพร่ 
การจัดทำข่วแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียน Scoop  พิเศษโดยการสัมภาษณ์อาจารย์สมชาย เวชกรรม   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและประธานดำเนินงาน มจพ.การ Up-load ข่าวขึ้นเว็บไซต์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกเป็นระยะ ๆนอกจากนี้และได้ให้ สัมภาษณ์แก่สื่อต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่  11  กุมภาพันธ์  2553  เวลา10.00 นให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร  การศึกษาอัพเกรด  โดยคุณปัญญา   จรรยาเพศ บรรณาธิการอำนวยการ
  • วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.30 น บันทึกเทปโทรทัศน์ ณ มจพ. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือขายอินเตอร์เน็ตทางสถานีโทรทัศน์ มจพ. (KDTV) และทางสถานีโทรทัศน์ U Network TV.สัมภาษณ์ โดยนางขวัญฤทัย   ศรีวัฒนพล  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มจพ. ซึ่งจะออกอากาศทุก ๆ ต้นชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
  • วันอังคารที่ 2  มีนาคม   2553  เวลา 10.30-11.30 น. ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   K-Radio 93.25MHz. ดำเนินรายการโดย ดี เจ  คุณกุลกนิษฐ์  ทองเงา (โอเล่ย์) และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ   GREENWAVE 89.00  MHz.  จังหวัดสระแก้ว
  • วันพฤหสับดีที่ 4 มีนาคม  2553 เวลา 20.30-21.30 น ให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  (สวศ.)  รายการ   เพลงชื่นบาน  ข่าวสารชื่นใจ   FM.90.75  ครอบคลุมการออกอากาศ 11 จังหวัด คือ AM 1467 KHz  ปทุมธานี,AM 549 KHz  ลำปาง, AM 936 KHz  นครสวรรค์,AM 621 KHz  ขอนแก่น,  AM 711 KHz, อุบลราชธานี  AM 927 KHz  จันทบุรี, AM 936 KHz  กระบี่, AM 1242 KHz  สุราษฎร์ธานี, AM 558 KHz  สงขลา, FM 105.75 KHz  ระนอง   และFM 102  MHz.  แม่ฮ่องสอน และฟังรายการย้อนหลัง ได้ที่ www.prd.go.th
    ดำเนินรายการ    โดยคุณรัตนาพร    แพนลา นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ   ทั้งนี้มี   ดร.มาลินี  อยู่โพธิ์  กรรมการและเลขานุการ นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมให้สัมภาษณ์ด้วย

ขวัญฤทัย  ข่าว-ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1254 ครั้ง