บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

พนักงานพิเศษรายเดือน จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาตรีทางบริหาร ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ พาณิชยศาสตร์

  สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์

( สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ )

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาตรีทางบริหาร ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา สถิติ พาณิชยศาสตร์

  สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา อักษรศาสตร์

( สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ )

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

           ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ( TGGS)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518    ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 2902 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1483 ครั้ง