กำหนดการประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
ผ่านระบบ SMS และผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
1. ผ่านระบบ SMS (เวลา 18.30 น. โดยประมาณ)

- พิมพ์ เลขที่สมัครสอบ กดส่ง 4276333 (ค่าบริการ 3 บาท)

ตัวอย่างการพิมพ์เลขที่สมัครสอบส่งผ่าน SMS คือ 000001-8 หรือ 100001-7 หรือ 200001-6

ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
22 มี.ค. 53
งดบริการผ่านระบบ SMS
ปริญญาตรี 4 ปี
23 มี.ค. 53
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
24 มี.ค. 53
 
2. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (เวลา 19.00 น. โดยประมาณ)
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
22 มี.ค. 53
28 มี.ค. 53
ปริญญาตรี 4 ปี
23 มี.ค. 53
29 มี.ค. 53
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
24 มี.ค. 53
1 เม.ย. 53
 
3. ผ่านบอร์ดประกาศผล
ระดับ
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ป.วช. 3 ปี
23 มี.ค. 53
29 มี.ค. 53
ปริญญาตรี 4 ปี
24 มี.ค. 53
30 มี.ค. 53 **
ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี
25 มี.ค. 53
2 เม.ย. 53
 
** หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี 4 ปี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี) ประักาศผลสอบคัดเลือกวันที่ 2 เม.ย. 53
22 มีนาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 21117 ครั้ง