ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

หลังจากประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

** ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดท้ายประกาศผลสอบคัดเลือกจากคณะอย่างถี่ถ้วน

เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบชำระเงิน

โดยใช้เลขบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

** นักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบได้หลังประกาศผลสอบคัดเลือกในแต่ละระดับ

นำใบชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคารในระยะเวลาที่กำหนด

ป.วช. 3 ปี
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2553
ปริญญาตรี 4 ปี
3 - 9 เม.ย. 2553
ปริญญาตรี 2-3 ปี
3 - 9 เม.ย. 2553

 

ระดับ
จำนวนเงินโดยประมาณ
ปริญญาตรี
   โครงการปกติ ทุกคณะ ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์
12,250
   โครงการปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
12,750
   โครงการสมทบพิเศษ
31,250
ป.วช.
   โครงการปกติ
10,750
   โครงการสมทบพิเศษ
20,750

ตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบพิมพ์ใบชำระเงิน
หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ

เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

โดยใช้เลขบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกรายละเอียดประวัติ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

** นักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้
ในวันที่ 12 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป

พิมพ์ใบรายงานทะเบียนประวัติจากระบบ

นำใบรายงานทะเบียนประวัติมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันเวลาที่คณะกำหนด

(นักศึกษาตรวจสอบวันที่พบอาจารย์ที่ปรึกษาจากท้ายประกาศผลสอบคัดเลือก)

รับรหัสนักศึกษาและรหัสเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

นักศึกษาทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ณ ห้องประดู่แดง ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์

นักศึกษานำรหัสที่ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา

เพื่อยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียน

นักศึกษาส่งมอบเอกสารขึ้นทะเบียนที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ชั้น 2 อาคาร TGGS

** นักศึกษาสามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่งานการเงิน
ในวันเปิดภาคการศึกษาเป็นต้นไป