เครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการทางสายตา (Smart Drug label for Visually Impaired)

เป็นผลงานของ นายวสันต์  ซอมแก้ว และ  นายศรัญยู   ขามกุล  ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์

ไฟฟ้า   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     อาจารย์ที่

ปรึกษา ผศ.ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล ผลงานการันตีด้วย รางวัลชนะเลิศ  พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

ในระดับปริญญาตรี  จากโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่ 1   ซึ่งมีผู้ร่วม

ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า  30  ผลงาน  เครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะ  สำหรับผู้พิการทางสายตา  มี

วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้พิการทางตาในการรับประทานยาได้ด้วยตนเองโดยทำการ

สร้างและออกแบบฉลากยาพูดได้   ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านฉลากยาได้จากการที่มีเสียงบอกให้

ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของยาที่จะรับประทาน    “ฉลากยาพูดได้ใช้หลักการของอาร์เอฟไอดี  เป็นตัวส่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากยาและมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งการประมวลผล  

การเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของข้อมูลฉลากยาและส่งต่อสู่ลำโพงออกเป็นเสียงพูด”

นับว่าเป็นเครื่องต้นแบบที่ขนาดเล็ก  และมีฟังค์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุม เหมาะกับผู้พิการ

        เครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการทางสายตา ผู้สร้างให้ความสำคัญแก่ผู้พิการที่มีความ

ผิดปกติทางสายตามีอยู่จำนวนมากซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่มีความพิการทางสายตามีความไม่สะดวกในการ

อ่านตัวหนังสือเนื่องจากไม่สามารถรู้ได้  ซึ่งก็มีผู้พิการทางสายตาบางส่วนที่สามารถอ่านตัวหนังสือโดย

ใช้การสัมผัส  แต่การอ่านตัวหนังสือที่ใช้การสัมผัสนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความพยายาม

ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเคยชินและอีกทั้งยังอาจเกิดความผิดพลาดจากการอ่านในบางขณะได้   และเมื่อ

ไม่นานนัก การนำเอาเทคโนโลยีแสดงตัวตนแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกเป็นศัพท์ทางวิชาการว่า Automatic

identification: Auto ID นำมาพัฒนาและประยุกต์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ

         แนวคิดในการสร้างเครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการทางสายตา มีหลักการทำงานที่ใช้

ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นตัวเซ็นเซอร์ของระบบ และไมโครคอนโทรลเลอร์จะ

ประมวลผลเพื่อเลือกช่องเสียงและแสดงผลเกี่ยวกับคุณสมบัติของยาออกทางลำโพง  ซึ่งรูปแบบของไฟล์

เสียงเป็นรูปแบบ MP3  และเป็นการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB เพื่อนำมาใช้ประยุกต์ในการช่วยเหลือผู้

พิการทางสายตาให้สามารถรับประทานยาได้ด้วยตนเอง    ในขณะเดียวกันระบบบาร์โค้ดที่มีใช้กันอย่าง

แพร่หลายก็ได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังค้นพบว่ายังคงไม่เพียงพอสำหรับในการใช้บาง

กรณี    เพราะระบบบาร์โค้ดอาจมีราคาถูกมากแต่อุปสรรคของระบบบาร์โค้ด    ก็คือ   ความจุข้อมูลของ

ระบบที่มีน้อย   และไม่สามารถจะทำโปรแกรมได้หลายครั้ง    นอกจากนั้นแล้วยังมีเทคโนโลยีการแสดง

ตัวตนอีกประเภทหนึ่งคือ   เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลลงในซิลิกอนชิป    และส่งผ่านข้อมูลโดยอุปกรณ์

พาหะที่ใช้กันมากโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันคือ สมาทการ์ด  เช่น บัตรโทรศัพท์ บัตรเครดิต ถึงอย่างไรก็
ตามการเชื่อมต่อแบบสัมผัสยังคงไม่เพียงพอ  ดังนั้น  การเชื่อมต่อแบบไร้สายจึงเริ่มมีบทบาทโดยการส่ง
ผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์พาหะและเครื่องอ่านซึ่งจะมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองแตกต่างกันขึ้น
อยู่กับขนาดของสายอากาศ   ในทางอุดมคติกำลังไฟฟ้าที่ต้องการในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้ง
สองนั้นได้จากเครื่องอ่าน เป็นตัวส่งกำลังงานให้กับอุปกรณ์พาหะโดยวิธีติดต่อแบบไร้สาย      ทั้งหมดที่
กล่าวมานี้เรียกว่าระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งผู้สร้างเครื่องฯ ดังกล่าวนำหลักการ
ของ RFID มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องเลือกช่วยเหลือแก้ผู้พิการทางสายตา   เช่น  การศึกษาระบบ RFID
ในการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการอ่าน/เขียน  รวมถึงการทำงานของแท็ก   RFID  แต่ละชนิดและวิธีการ
บันทึกข้อมูล ตลอดจนการออกแบบการรับส่งข้อมูลระหว่าง  RFID กับ Microcontroller
        เครื่องอ่านฉลากยาอัจฉริยะ สำหรับผู้พิการทางสายตา(Smart Drug label for Visually Impaired)
มีประโยชน์มากสำหรับผู้พิการทางสายตาเพราะจะใช้งานได้สะดวก      รวดเร็วด้วยฟังค์ชั่นการใช้งานที่
ครอบคลุม   เหมาะกับผู้พิการจริงๆ   สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 3203 ,
087-886-6645, 080-604-5514

ขวัญฤทัย  ข่าว/ปราการ ถ่ายภาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3946 ครั้ง