คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานพิเศษรายเดือน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งช่างเทคนิค

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN ,Internet Network สามารถช่วยเตรียมการสอนการ
  ใช้ Software ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
- สามารถเขียน Web Site ได้ เพื่อจัดทำ Web Site ของภาควิชาฯ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ประกาศณียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 1 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1113 ครั้ง