วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับนักศึกษาผู้จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ
หลักสูตร วท.บ. , วศ.บ. และ อส.บ.

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับนักศึกษาผู้จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อในโครงการสมทบพิเศษ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 31,250 บาท ต่อ 1 ภาคการศึกษา) ในหลักสูตร วท.บ. , วศ.บ. และ อส.บ. โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้จบ ปวช. สมัครได้สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล MDET(D)-RS (ไม่รับผู้จบ ม.6 รับเฉพาะผู้จบ ปวช.)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ IPTM-RS (รับผู้จบ ม.6 วิทย์-คณิต และ ปวช.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ WoET-RS (รับผู้จบ ม.6 วิทย์-คณิต และ ปวช.)

 

ผู้จบ ปวส. สมัครได้สาขาวิชา ดังนี้

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) MDT-RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ TDET(D) -2RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม WDT-RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์) AMT-RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม) IPT-RS

•  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง PNT-RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) EIT-RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ETT-RS

•  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) ECT-RS

 

หรือสมัครทางโทรศัพท์ได้ที่

โทร. 02-5858541 ต่อ 6201 , 6239

02-9132500-24 ต่อ 6201 , 6239

 

หมายเหตุ

1. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63

2. นักศึกษาที่มาสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมเงินสด เนื่องจากวิทยาลัยจะทำการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ชั้น 3 อาคาร 63 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขา MDET เตรียมเงินสดจำนวน 3,500 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือ ชุดฝึก ชุดพละ และถ่ายรูป ฯลฯ

2.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขา IPTM และ WoET เตรียมเงินสดจำนวน 3,500 บาท และต้องเตรียมเพิ่มอีกคนละ 3,000 บาท สำหรับนักศึกษา จบ ม.6 เพื่อซื้อเครื่องมือ ชุดฝึก ชุดพละ และถ่ายรูป ฯลฯ และเรียนปรับพื้นฐาน

2.3 ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี ต่อเนื่อง (อส.บ) เตรียมเงินสดจำนวน 2,000 บาท เพื่อซื้อ ชุดฝึก และถ่ายรูป ฯลฯ

 

25 มีนาคม 2553

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 22207 ครั้ง