ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

ตำแหน่งเลขที่ 525

- คุณวุฒิปริญญาโท/เอก วิศวกรรมโยธา หรือทางการศึกษา และจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาโท

- จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
โดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องใช้เวลานอกราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทร. 02-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1354 ครั้ง