เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และบริเวณหน้าอาคารนวมินทรราชินี ตามกำหนดการแนบท้าย

      ดังนั้นเพื่อให้การจัดการสืบสานประเพณีสงกรานต์ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ จึงของเชิญผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรในส่วนงาน ทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามกำหนดการดังนี้

พิธีสงฆ์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

07.00 น.

: พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

 

: ผู้บริหาร มจพ. ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์อนุโมทนา

 

: ผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารเช้า

กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

09.00 น.

: ประกวดก่อเจดีย์ทราย และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

์พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป ณ จุดที่กำหนด

14.00 น.

: ขบวนแห่พระพุทธรูป พร้อมกันบริเวณหน้าอาคารหอพักนักศึกษา มจพ.

 

  บุคลากรสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมแห่พระพุทธรูป

14.10 น.

: จุดที่ 1 หน้าคณะวิทยาสตร์ประยุกต์

14.30 น.

: จุดที่ 2 หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14.50 น.

: จุดที่ 3 หน้าสำนักวิจัยวิทยาสตร์และเทคโนโลยี

15.00 น.

: ตั้งขบวนหน้าหอพระหลวงพ่อสิงห์

์พิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหารและผู้บริหาร ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารนวมินทรราชินี

15.00 น.

: ผู้บริหารและบุคลากรสรงน้ำหลวงพ่อสิงห์

 

: เคลื่อยขบวนแห่เข้าสู่บริเวณพิธี

 

: อดีตผู้บริหาร ผู้บริหารพร้อมกันบริเวณพิธี

 

: ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

 

: อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

  : พิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร และผู้บริหาร มจพ.
  : พิธีมอบรางวัลการประกวดก่อเจดีย์ทราย

18.00 น.

: ปิดการจัดงาน

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1068 ครั้ง