ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.พรหมสวัสดิ์  ทิพย์คงคา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามและเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และร่วมกัน ปฏิรูปการศึกษาให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย และการอาชีวศึกษาของประเทศต่อไป  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ      

รุ่งนภา ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1114 ครั้ง