รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ.เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง "การพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการ คณาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวปฏิบัติในการทำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กรอบของ ECPE มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย การบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมเบญจรันต์ อาคารนวมินทรราชินี

ขวัญฤทัย ข่าว / สมเกษ ภาพถ่าย

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 856 ครั้ง