ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ.และประธานในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม  การจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 เนื่องในวันครูโลกและ เฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยมีกิจกรรมส่งเสริม  วิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ครู     คณาจารย์    และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้นำเสนอผลงานและ นวัตกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์และสามารถเป็นแบบอย่างได้ อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความเห็น  เพื่อให้สังคมได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของชาติ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสู่สากล   เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ.

บุกเบิกข่าว/สมเกษ ถ่ายถาพ

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1134 ครั้ง