บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

- คุณวุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN ,Internet Network
- สามารถเขียน Web Site ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร

- ประกาศณียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

- ใบส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ(ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

   ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518    ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800  โทร.02-913-2500 ต่อ 2406 ,2408 และ 2409 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 796 ครั้ง