มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดงานกิจการนักศึกษา มจพ.   ปราจีนบุรี   จำนวน   1   อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา  7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยอนุโลม

2.คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
        2.1 คุณวุฒิมัธยมตอนปลาย (ม.6)
        2.2 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี

3.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        3.1 ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด
        3.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
        3.3 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ                                                                                 3.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
        3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        ผู้สนใจสมัครได้ที่ ณ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร : 0-2913-2500-24 ต่อ 1144 หรือที่ กองงาน วิทยาเขต ปราจีนบุรี เลขที่ 129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี โทร.037-21300-5  ต่อ 7300  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
20 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ปราการ  ข่าว

 

 

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 958 ครั้ง